ทส.ตั้งเป้าปี61จัดที่ดินให้ปชช.อีกกว่า1แสนไร่

รัฐบาล โดย ทส. เดินหน้า จัดที่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ยากไร้ ในปี 2561 อีกกว่า 1 แสนไร่ หลังจากจัดให้ประชาชนไปแล้วกว่า 2.5 แสนไร่ตามที่ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากไร้ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ

แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จะต้องรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรฯ ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของราษฎร และความยากจนของประชาชนคนไทยซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลาอย่างยาวนาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558ให้มีโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในลักษณะแปลงรวม โดยมิได้ให้กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล แต่อนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้ เช่น ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ สทก. และ นสล. เป็นต้น ทั้งนี้ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินจะมีเงื่อนไขที่ คทช. กำหนดในรูปแบบสหกรณ์หรืออื่นๆที่เหมาะสม
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล โดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการอนุญาตให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยแล้ว จำนวน 78 พื้นที่ 43จังหวัด รวมพื้นที่ 246,170 ไร่ คิดเป็น 34,053 แปลง ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 26,235 ราย โดยผ่านการทำงานในเชิงบูรณาการของหลายหน่วยงาน ที่มีนายกรัฐมนตรีฯเป็นประธาน และประกอบด้วยคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ กล่าวคือ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (โดย ทส.) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (โดย มท.) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (โดย กษ.) และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินและมีการมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงรวมผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews